0

השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

תקנון

בייבי בי (להלן: “בייבי בי”) הינה יבואנית ומשווקת בגדי תינוקות ומוצרים משלימים.. במסגרת פעילותה זו, בייבי בי מפעילה ומנהלת אתר סחר (להלן: “האתר“). האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדי תינוקות מיובאים והוא בבעלות בייבי בי ומנוהל על ידה. האתר מוצע לשימושך בכפוף לתקנון שלהלן ובכפוף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת המתפרסמים באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, מהווה את הסכמתך לכל התנאים, ההוראות וההודעות הללו, לפיכך, אם אינך מסכימה לתנאי מתנאי התקנון שלהלן- הנךמתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.

 1. כללי
  • הגדרות
   • “משתתפת”– כל מישביצעה הרשמה לאתר וכן ביצעה ו/או מעוניינת לבצע כל פעולה באתר.
   • “ביצוע פעולה באתר”- משמעה גלישה באתר, כל פעולת רכישה ו/או ביצוע הזמנה טרם רכישה ו/או

הצטרפות לשירות מן השירותים המוצעים באתר, ולרבות כתיבת ו/או העלאת תוכן מכל מין וסוג שהוא

לאתר.

 • “רוכשת”- כל מי אשר ביצעה פעולת רכישה של שירות ו/או מוצר באמצעות האתר.
 • התקנון שלהלן מנוסח בלשון נקבהמטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.
 • התקנון שלהלן חל בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת ספציפית שתתפרסם באתר. השימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם החלקים ואשר נועדו להוסיף על התקנון שלהלן ולא לגרוע ממנו.
 • בייבי בי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על תנאי ההשתתפות שבו. האחריות המלאה להכרת תנאי ההשתתפות באתר על פי תקנון זה חלה, בכל עת, על המשתתפת בלבד.
 1. תנאי השתתפות
  • כל משתתפת רשאית לבצע רכישת מוצר ו/או שירות באתר, בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן:
   • מבצעת הפעולה הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קטינה (מתחת לגיל 18) או מי שאינה

כשירה לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור

אפוטרופוסה.

 • מבצעת הפעולה הינה בעלת תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד רשום כדין בישראל.
 • מבצעת הפעולההינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • מבצעת הפעולה הינה בעלת כתובת בישראל.
 • המשתתפת אינה רשאית להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע

באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו

מהאתר. המשתתפת אינה רשאית לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או

למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות “פריצה” (Hacking), “כריית סיסמאות” (Password Mining)  או בכל אמצעי אחר. המשתתפת אינה רשאית להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמד לרשותה באופן מכוון על- ידי בייבי בי.

 • המשתתפת אינה מורשה להוסיף תכנים חדשים ו/או לערוך תכנים קיימים ו/או לפרסם בכל דרך שהיא תכנים שמטרתם שיווק ופרסום המשתתף עצמו ו/או אחרים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
 • משתתפת לא תאסוף ו/או תוריד ו/או תעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתתפים ומנויים ו/או מידע אחר לגבי משתתפים, ולא תשתמש במידע ממין זה או תעביר (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בייבי בי רשאית למנוע ממשתתפת ביצוע פעולה באתר, באמצעות חסימת השתתפותה באתר, בכל אחד מן המקרים הבאים:
  • מבצעת הפעולה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין.
  • מבצעת הפעולה הפרה תנאי מתנאי התקנון.
  • מבצעת הפעולה מסרה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
  • מבצעת הפעולה ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות

התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו.

 1. פרטי המשתתפת
  • בעת ביצוע פעולת רכישה באתר מתחייבתהמשתתפת להזין את פרטיה האישיים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז., מספרי טלפון, כתובתה בישראל, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. כמו- כן, לעתים תידרש המשתתפת למסור פרטים נוספים ככל שיידרשו על ידי בייבי בי ו/או חברות האשראי השונות ו/או הספקים ו/או מוסדות פיננסיים ו/או אחרים, לצורך ביצוע פעולה באתר.
  • הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל”ז-1977 והיא אסורה מכל וכל. בייבי בי שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר שנתגלתה ו/או שנחשדה כניסיון להונות, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתפת המבצעת פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לה.
  • בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל טעות של משתתפת בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות טעות בהקלדת פרטיה האישיים ו/או המזהים שלהמשתתפת.
 1. הצגת ההצעות למשתתפים
  • בייבי בי תציג באתר מגוון הצעות רכישה למשתתפים. זאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרקי זמן ובכמות כפי שתמצא לנכון מעת לעת. לבייבי בי הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע ממגוון ההצעות שתציג למשתתפים וכן לקבוע את אופן הרכישה ו/או את אופן ההתקשרות וכן את מחיר הרכישה ו/או ההתקשרות.
  • עבור כל מוצר/ שירות המוצע למכירה באתר יוצג “דף מכירה”, המוצר ו/או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: “דף המכירה”).
  • כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ אלא אם צוין במפורש אחרתבהצעה.
  • בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר אין משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם.
 2. תשלום
  • הרישוםבמחשביבייבי בי, בדבר ביצוע פעולות על ידי המשתתפים באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
  • חיוב רוכשת בגין תמורת הרכישה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, באופן מיידי, ולאחר קבלת אישור חברת האשראי.
  • במקרה של פיגור בתשלום תמורת הרכישה ו/או ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, תשלם הרוכשת ריבית כחוק.
  • רק אישור בדבר ביצוע פעולת רכישה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הרוכשת, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הרוכשת ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל בייבי בי. רישומי מחשביבייבי בי, בדבר ביצוע פעולת רכישה על ידי הרוכשת באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
  • פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור חברות האשראי לחיוב כרטיס האשראי של הרוכשתבגין העסקה. אספקת המוצר תתבצע רק לאחר אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעלה הרוכשת להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהא בייבי בי זכאית לבטל אתהזמנתה.
 1. אספקת המוצרים
  • בייבי בי תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, שהקלידה הרוכשת בעת ביצוע פעולת הרכישה, תוך 14 ימים ו/או המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, כל זאת, כמצוין בדף המכירה.
  • בייבי בי תפעל על מנת לספק את המוצרים ו/או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים ו/או השירותים. חישוב מועדי האספקה יחל ממועדחיוב כרטיס האשראי.
  • מחיר המשלוח של המוצרים ו/או השירותים הנקוב בדפי המכירה, נכון אך ורק לאספקה בתוך תחומי הקו הירוק. אספקת מוצר ו/או שירות אל מחוץ לתחומי הקו הירוק מותנית בהסכמת החברה, כמו כן, מחיר המשלוח יהיה שונה ובהתאם למדיניות החברה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים לרוכשים, במקום סמוך אשר יתואם עימם מראש.
  • הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע”מ יחולו על כל אספקה/ של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל משתתף.
  • זמני אספקת המוצרים/ שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד).
 1. אחריות בגין מוצרים/שירותים
  • בייבי בי נושאת באחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתםולאיכותם בהתאם להוראות הדין ככל שיש כאלו.
  • המוצרים/השירותים המוצגים בזירת המכירות מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם וטיבם.
  • השירותים והמוצרים מוצעים לשימוש כמו שהם (“AS IS”). לא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בייבי ביבגין תכונות השירות או המוצר, יכולתו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוחהולדרישותיה. זאת למעט מקרים שבהם הייתה הטעייה בתיאור המוצר או השירות ותכונותיהם.
  • בייבי בי ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתתפת ו/או לרוכשת ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתרשלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את בייבי בי ו/או את הנהלת האתר.
  • בכל מקרה לא תישא בייבי בי באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
  • בייבי בי אינה אחראית לשימוש שיעשה במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או בייבי בי.
  • הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר הנרכש.
 1. ביטול עסקת רכישה ותוצאותיה
  • הרוכשת רשאית לבטל עסקת רכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א -1981(להלן ” חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו מכוחו.
  • ביטול עסקה ע”י משתתפת עקב אי התאמה/ אי אספקה במועד-
   • משתתפת רשאית לבטל עסקה שביצעה באתר עקב אי התאמה בין המוצר/ שירות לפרטים שפורסמו

באתר וכן עקב אי אספקת המוצר/ שירות במועד שפורסם באתר בדף המכירה.

 • משתתפת רשאית לבטל עסקה מן הסיבות המנויות בסעיף 8.2.1. לעיל, לא יאוחר מ:
  • במוצר- עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.
 • בעת ביטול עסקה בנסיבות ובתנאים המפורטים בסעיף 8.2. זה- כל סכום ששילמה המשתפת בגין

במוצר/ יושב לה, במלואה ובייבי בי לא תגבה דמי ביטול כלשהם.

 • ביטול עסקה ע”י משתתפת מכל סיבה אחרת (שאיננה אי התאמה/ אי אספקה במועד)-
  • משתתפת רשאית לבטל עסקה שביצעה באתר מכל סיבה שהיא, לא יאוחר מ:
   • במוצר- עד 14 ימים מיום קבלת המוצר. במקרה כזה, המשתתפת תדאג להשיב את המוצר

(במידה שקיבל אותו) למקום עסקו של הספק, על חשבונה שלהמשתתפת.

 • בעת ביטול עסקה בנסיבות ובתנאים המפורטים בסעיף 8.3. כל סכום ששילמה המשתתפת בגין המוצר/

השירות יושב לה לאחר גביית דמי ביטול בשיעור 10% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

 1. ביטול מכירה והפסקת פעילות האתר
 • בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, נבצר מבייבי בי לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא בייבי בי רשאית לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם.
 • בסעיף זה “כוח עליון”, משמעו כל אירוע ו/או תקלה שאינם בשליטת בייבי בי ולרבות: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ו/או אירוע בטחוני. במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בייבי בי יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית בייבי בי לבטל את ההתקשרות עםהרוכשות, כולן או חלקן ו/או להפסיק את פעילות האתר. במקרה כזה יימסר לרוכשות פירוט בכתב על סיבת הביטול.
 • כל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי. ואולם, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה לרוכשת ויוצעלה, ככל שיתאפשר, מוצר חלופי שווה ערך או שכספה יושב לה במלואו, לפי ובחירתה בהתאם לאפשרויות בייבי בי, באותה העת, להציע לרוכשת מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור,בייבי בי ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתתפת או לצד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 • במידה ותחולנה טעויות ו/או שגיאות הקלדה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/ שרות או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת הנתונים מהספק, רשאית בייבי בי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את פעולת הרכישה הספציפית.
 1. אחריות לתפעול האתר
  • בייבי בי עושה כל מאמץ על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר. ואולם, בייבי בי אינה מתחייבת

כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה,

בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת

האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין- לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה

בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, בייבי בי לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי

לכל בעיה טכנית המונעת מן המשתתפים מלבצע פעולה כלשהי באתר או לעדכנה.

 • בייבי בי לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה ע”י משתתפות ו/או ספקים באתר או בגין

כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 1. פרטיות
  • שם המשתמשת והסיסמא האישית נועדו לשימוש המשתתפת בלבד. המשתתפת נדרשת לשמור על

סודיותם. בחרההמשתתפת להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש, בכל דרך שהיא, בייבי

בי תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתתף והסיסמא האישית עשה כן על פי

הרשאתה משתתפת. ובכל מקרה, בייבי בי לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות המשתתפת שתיגרם

עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתתפת ובסיסמתה האישית.

 • בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981:   למשתתפת ידוע, כי לא חלה עליה חובה

חוקית למסירת המידע ו/או הפרטים הנוספים כאמור ומסירתם תלויה ברצונהובהסכמתה. מסירת המידע

והפרטים הנוספים נדרשים על מנת לאפשר את השימוש בשירותים השונים באתר, לשיפור והעשרת

השירותים והתכנים המוצעים, שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים, לצורך התפעול השוטף וניהול

האתר וכן לצורך עיבוד ושימוש במידע לצרכים שיווקיים ובכלל זאת, שיגור מידע שיווקי בדיוור ישיר,

פרסומים ומידע על מבצעים ו/או הנחות המוצעים למשתתפים באמצעים שונים (דואר, דואר אלקטרוני,

טלפון, פקסימיליה, מסרונים וכו’) על ידי האתר ו/או מי מטעמו, בהתאם להחלטת בייבי בי.

 • בכפוף לכל דין ולתקנון זה, בייבי בי לא תמסור את פרטיהמשתתפת לצדדים שלישיים, אלא במקרים

שלהלן: אם ניתנה הסכמתה משתתפת לכך (לרבות במסגרת הירשמותה לאתר); במקרה שבו

המשתתפת תרכוש/ תבקש לממש הטבה/ להשתתף בפעילות וכד’ של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים,

יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה/ מימוש ההטבה/ השתתפות בפעילות; במקרה

של מחלוקת משפטית בין המשתתפת לבין בייבי בי ו/או בינה לבין בתי העסק ו/או הצדדים השלישיים

המעניקים הטבות; אם תבצע המשתתפת באתר פעולות בניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור

את פרטי המשתתף המשתתפת ו/או את המידע אודותיה לצד שלישי  על פי הוראות כל דין; במקרה שבו

תתמזג בייבי בי עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה

יקבל על עצמו כלפי, המשתתפת את הוראות תקנון זה.

 • האתר נוקט באמצעים סבירים ומקובלים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיותהמשתתפות. כל

העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם

בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם

למשתתפתו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם

נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו של האתר.

 • מובהר כי מדיניות הגנת פרטיות זו אינה חלה על אתרים של צדדים שלישיים ו/או בתי עסק, לגביהם חלה

מדיניות הגנת פרטיות נפרדת כפי שנקבעת על ידם.

 1. קישורים באתר וקישורים אל האתר
  • האתר מכיל קישורים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים ברשת

האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של בייבי בי. אם לא

נאמר אחרת, קישורים אל האתר וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה ו/או כמתן חסות במפורש או

במשתמע על ידי בייבי בי לאותם מקורות אחרים.

 • המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, לא

תוכל משתתפת להעלות טענות ו/או דרישות כלפי בייבי בי בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף,

אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הניתן במסגרת אתרים מקושרים.

 • בייבי בי אינה אחראית לתקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים

באתר.

 • כל מגע עם גורמים חיצוניים לאתר שנעשה באמצעות הקישורים המצויים באתר, לרבות מפרסמים ו/או

השתתפות במבצעי קידום מכירות, לרבות תנאי האספקה והתשלום תמורת הסחורות, השירותים

וההתקשרויות, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים אלה, מתקיימים אך ורק בין

המשתתפת לבין הגורם החיצוני. בייבי בי לא תהא אחראית ולא תישא בחבות לגבי כל חלק של עסקאות

או מבצעים מעין אלה.

 • המשתתפת רשאית ליצור ו/או לקבוע קישורים אל האתר באתר אינטרנט אחר, לרבות “קישורים עמוקים”

(Deep Links) ובלבד שלא ייווצר הרושם, כי קיים קשר של חסות ו/או כל קשר אחר בין האתר לאתר

המקושר. המשתתפת אינה רשאית לקבוע קישורים אל האתר באמצעות טכנולוגיות Framing ו/או בכל

טכנולוגיה אחרת, באמצעותה מוצגים למשתתפות באופן משולב תכנים מהאתר ומהאתר המקושר.

 • בייבי בי אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם

ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

 1. בעלות וזכויות יוצרים
  • תקנון זה מעניק למשתתפת הרשאה להשתמש באתר על- פי תנאיו בלבד. זכויות הבעלות באתר

ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות בייבי בי.

 • האתר על כל המידע והתכנים הכלולים בו, לרבות טקסטים, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי

תוכנה, גרפים, ותמונות, הינם רכושה של בייבי בי והם מוגנים על- ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת

ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לבייבי בי.

 • אלא אם נאמר אחרת במפורש, האתר והתכנים שבו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימוש

פרטי אישי, המשתתפת אינה רשאית להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם

ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או

קבוע. המשתתפת אינה רשאית להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור

כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר.

 • המשתתפת אינה רשאית לשלוח ו/או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל מין וסוג שהוא לאתר

ללא רשות מפורשת של בייבי בי אשר תינתן בכתב ומראש.

 • סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. המשתתפת

אינה רשאית לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין בסימני המסחר של בייבי בי.

 1. דין ומקום שיפוט
  • על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. זאת, למעט במקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל

הדין הזר, שאז יחול הדין הזר.

 • לבתי המשפט בעיר תל אביב- יפו תהא הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה או

הנוגעת לו.

קידום ובניית אתרים לעסקים קידום ובניית אתרים לעסקים
0